Preloader

Agored i bianyddion a aned ar neu ar ôl y 1af o Fedi 1997

Prawf Cychwynnol (derbynnir ceisiadau rhwng y 1af o Hydref 2015 a 6pm ar y 15fed o Ionawr 2016).

Ymgeiswyr i gyflwyno recordiad heb ei adolygu o gerddoriaeth piano unawdol heb fod yn hwy na 8 munud o hyd.

Gwahoddir uchafswm o ugain pianydd i gymryd rhan yn y prawf rhagbrofol.

Prawf Rhagbrofol (cynhelir 30ain o Ebrill 2016).

Rhaglen o gerddoriaeth piano unawdol, heb fod yn hwy na 10 munud, yn cynnwys darn a gyfansoddwyd yn ystod neu cyn 1828.

Gwahoddir pum pianydd i gymryd rhan yn y prawf terfynol.

Prawf Terfynol (cynhelir 1af o Fai 2016).

Rhaglen o gerddoriaeth piano unawdol heb fod yn hwy na 15 munud, yn cynnwys gwaith a gyfansoddwyd yn ystod neu ar ôl 1946. Caniateir cynnwys un darn a berfformiwyd yn y Prawf Rhagbrofol.

Rheolau

 • Mae’r holl gystadlaethau ar agor i bianyddion o bob gwlad trwy’r byd.
 • Nid oes modd i bianyddion gystadlu yn y ddwy gystadleuaeth unawdol – rhaid dewis naill a’i yr Unawd Piano Iau neu’r Unawd Piano Hŷn. Ond mae modd i rai sy’n cystadlu yn unawdol gystadlu yn y gystadleuaeth gyfeilio yn ogystal ond bydd angen talu’r ffi gystadlu ar gyfer y ddwy gystadleuaeth.
 • Bydd dyfarniadau’r Beirniaid yn derfynol, ac ni ellir eu herio. Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i atal gwobrau neu leihau y nifer o gystadleuwyr sy’n ymddangos yn y cylch terfynol y os nad yw’r safon yn ddigon uchel ym marn y mwyafrif o’r Beirniaid.
 • Cyn dyddiad agor yr Ŵyl, tynnir enwau’r cystadleuwyr allan o het gan banel annibynnol er mwyn penderfynu trefn y perfformiadau. Dilynir y drefn hon ym mhob Cylch o’r cystadlaethau.
 • Dylai’r recordiad ar gyfer y cystadlaethau unawdol fod yn recordiad heb ei olygu a dylid ei anfon ar CD yn y post neu fel ffeil MP3 dros ebost. Dylid cynnwys llythyr o gymeradwyaeth gan diwtor presennol neu fwyaf diweddar yr ymgeisydd. Nid oes angen darparu recordiad ar gyfer y Gystadleuaeth Gyfeilio ond rhaid cynnwys llythyr o gymeradwyaeth efo’r cais.
 • Bydd modd ymgeisio o’r 1af o Hydref 2015 ymlaen. Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais a recordiadau fydd 15fed o Ionawr 2016 am 6pm.
 • Ffioedd cofrestru : Piano unawdol Iau : £30; Piano Unawdol Hŷn a Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano : £40. Mae’r ffioedd yn cynnwys mynediad i holl weithgareddau’r Ŵyl ag eithrio datganiad piano Peter Donohoe.
 • Ad-deilr 75% o’r ffi gystadlu i’r ymgeiswyr sydd ddim yn cael eu gwahodd i ymddangos ym mhrofion rhagbrofol y cystadlaethau unawdol piano hŷn ac iau.
 • Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu dewis i ymddangos yn y profion rhagbrofol yn cael gwybod dim hwyrach na’r 5ed o Chwefror 2016.
 • Os yw ymgeisydd yn tynnu allan o’r gystadleuaeth am unrhyw reswm ni ad-delir y ffi gofrestru.

 Darparu Copïau i’r Beirniaid

Mae’n ofynnol i bob cystadleuwr ddarparu un copi o bob darn i’r Beirniaid. Rhaid i’r copïau gael eu cyflwyno o leiaf un awr cyn cystadlu.

Ynglŷn â ffotocopïo cerddoriaeth ar gyfer defnydd gan y Beirniaid nodwch fod y canlynol wedi ei gymryd o’r UK Music Publishers Association: The code of Fair Practice (2012)

 1. Adjudicator or Examiner Copy : A person performing a work in front of an examiner or adjudicator may make one copy per examiner / adjudicator provided that the participant or candidate has already purchased his/her own copy and that the copy / copies made is/are retained and destroyed by the adjudicator(s) or examiner(s) immediately after the event.

Rhaid marcio pob copi gyda ‘Copi Beirniaid / Arholwr. I’w dinistrio ar ôl cael eu defnyddio.’

Hysbysir cystadleuwyr fod y caniatâd uchod yn gymwys ar gyfer deilwyr hawlfraint sy’n Aelodau o’r Music Publishers Association sydd wedi eu rhestru yma http://www.mpaonline.org.uk/directory neu aelodau hawlfraint ychwanegol sydd wedi eu rhestru ar dudalen olaf y cod ymarfer www.mpaonline.org.uk/sites/default/files/Code_of_Fair_Practice_1.pdf

Os nad yw’r cyhoeddwr yn ymddangos yma rhaid i chi sicrhau fod gennych ganiatâd gan y perchennog hawlfraint er mwyn ffotocopïo’r gerddoriaeth ar gyfer dibenion beirniadu.

Mae’n hanfodol bod pob cystadleuwr yn dod ac o leiaf un copi gwreiddiol o bob darn y maen nhw’n ei berfformio gyda nhw i’r Ŵyl (hyd yn oed os ydych chi’n perfformio o’r cof) a nodwch nad yw perfformio o ffotocopi yn cael ei ganiatáu.

Gwobrau

 • 1af : £700
 • 2il : £250
 • 3ydd : £150
 • 2 ymgeisydd terfynol arall : £75 yr un

Sut i Ymgeisio

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 15fed o Ionawr, 2016 am 6pm. Ewch i’r adran ‘Rheolau’ am ragor o wybodaeth am y broses o ymgeisio.

Lleoliad

 • Lleoliad
  Galeri
  Doc Victoria
  Caernarfon
  Gwynedd
  LL55 1SQ
  UK
 • Rhif Ffôn
  +44 (0) 1286 685230
 • Ebost

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau

Nodwch eich Man Cychwyn o dan Derbyn Cyfarwyddiadau a phwyso’r botwm Derbyn Cyfarwyddiadau.